ទាំងអស់ - FC Porto U19, Portugal (បុរស)

FC Porto
FC Porto

FC Porto U19

អ្នកតាមដាន 1322

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
21
Academico Viseu
Academico Viseu U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
FC Porto
FC Porto U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
13
Maritimo
Maritimo U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
43
FC Porto
FC Porto U19
FC Vizela
FC Vizela U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
01
FC Porto
FC Porto U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
20
FC Famalicao
FC Famalicao U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
22
FC Porto
FC Porto U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
02
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
01
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
FC Porto
FC Porto U19
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
32
FC Porto
FC Porto U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
24
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
04
FC Barcelona
FC Barcelona U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
40
FC Porto
FC Porto U19
Chaves
Chaves U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
11
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
31
FC Porto
FC Porto U19
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
20
FC Porto
FC Porto U19
Maritimo
Maritimo U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
01
FC Vizela
FC Vizela U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
14
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
13
FC Porto
FC Porto U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
13
Gil Vicente
Gil Vicente U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
02
FC Porto
FC Porto U19
FC Barcelona
FC Barcelona U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
42
FC Porto
FC Porto U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
70
FC Porto
FC Porto U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
14
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
14
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
30
FC Porto
FC Porto U19
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
Chaves
Chaves U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
40
FC Porto
FC Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
03
SC Braga
SC Braga U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
FC Porto
FC Porto U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
FC Porto
FC Porto U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
SC Braga
SC Braga U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
FC Porto
FC Porto U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
FC Porto
FC Porto U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
FC Porto
FC Porto U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
SL Benfica
SL Benfica U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
FC Porto
FC Porto U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
FC Porto
FC Porto U19