ទាំងអស់ - Ittihad Kalba FC, United Arab Emirates (បុរស)

Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

Ittihad Kalba FC

អ្នកតាមដាន 588

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
22
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
00
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Baniyas Club
Baniyas Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
24
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
01
Al Ain FC
Al Ain FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
12
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Emirates Club
Emirates Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
22
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
41
Shabab Al Ahli Dubai
Shabab Al Ahli Dubai
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
10
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
13
Hatta SC
Hatta SC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
24
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Ajman Club
Ajman Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
22
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
12
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
AL Bataeh (UAE)
AL Bataeh (UAE)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
10
Sharjah FC
Sharjah FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
11
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
21
Baniyas Club
Baniyas Club
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
21
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
22
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
24
Emirates Club
Emirates Club
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
00
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
13
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Shabab Al Ahli Dubai
Shabab Al Ahli Dubai

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
21
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Hatta SC
Hatta SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
35
Ajman Club
Ajman Club
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
04
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
AL Bataeh (UAE)
AL Bataeh (UAE)
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
34
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ