លទ្ធផល - Le Mans FC, France (ស្រ្តី)

Le Mans FC
Le Mans FC

Le Mans FC

អ្នកតាមដាន 10

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
11
Rodez Aveyron
Rodez Aveyron
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
12
Le Mans FC
Le Mans FC
Albi Marssac Tarn Football
Albi Marssac Tarn Football

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
00
Le Mans FC
Le Mans FC
RC Lens
RC Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
10
Thonon Évian GG FC
Thonon Évian GG FC
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
20
Le Mans FC
Le Mans FC
US Orleans
US Orleans

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
30
FC Nantes
FC Nantes
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
12
Montauban FC
Montauban FC
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
13
Le Mans FC
Le Mans FC
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
F.C Metz
F.C Metz
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
Le Mans FC
Le Mans FC
Rodez Aveyron
Rodez Aveyron

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
13
OGC Nice
OGC Nice
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Le Mans FC
Le Mans FC
F.C Metz
F.C Metz

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Le Mans FC
Le Mans FC
Montauban FC
Montauban FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
Le Mans FC
Le Mans FC
FC Nantes
FC Nantes

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
US Orleans
US Orleans
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
Le Mans FC
Le Mans FC
Thonon Évian GG FC
Thonon Évian GG FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
RC Lens
RC Lens
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Le Mans FC
Le Mans FC
RC Strasbourg
RC Strasbourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
Albi Marssac Tarn Football
Albi Marssac Tarn Football
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Le Mans FC
Le Mans FC
OGC Nice
OGC Nice