លទ្ធផល - Lion City Sailors FC, Singapore (បុរស)

Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

Lion City Sailors FC

អ្នកតាមដាន 625

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Balestier Khalsa FC
Balestier Khalsa FC
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
BG Tampines Rovers
BG Tampines Rovers

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Young Lions FC
Young Lions FC
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Hougang United FC
Hougang United FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Brunei DPMM FC
Brunei DPMM FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Albirex Niigata (S)
Albirex Niigata (S)
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Geylang International FC
Geylang International FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
Tanjong Pagar United
Tanjong Pagar United
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Balestier Khalsa FC
Balestier Khalsa FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
BG Tampines Rovers
BG Tampines Rovers
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Hougang United FC
Hougang United FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Young Lions FC
Young Lions FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Brunei DPMM FC
Brunei DPMM FC
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Albirex Niigata (S)
Albirex Niigata (S)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
Geylang International FC
Geylang International FC
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Tanjong Pagar United
Tanjong Pagar United

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Balestier Khalsa FC
Balestier Khalsa FC
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
BG Tampines Rovers
BG Tampines Rovers

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Hougang United FC
Hougang United FC
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Young Lions FC
Young Lions FC
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Brunei DPMM FC
Brunei DPMM FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
Albirex Niigata (S)
Albirex Niigata (S)
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Geylang International FC
Geylang International FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Tanjong Pagar United
Tanjong Pagar United
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Balestier Khalsa FC
Balestier Khalsa FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
BG Tampines Rovers
BG Tampines Rovers
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC