លទ្ធផល - Millwall FC, England (បុរស)

Millwall FC

អ្នកតាមដាន 3378

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៤ កុម្ភៈ
ផព
11
Millwall FC
Sunderland AFC

២១ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
២១ មករា
ផព
01
Cardiff City
Millwall FC

១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១៤ មករា
ផព
10
Middlesbrough FC
Millwall FC

៧ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

Round 3
០៧ មករា
ផព
02
Millwall FC
Sheffield United

១ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០១ មករា
ផព
30
Millwall FC
Rotherham United

២៩ ធ្នូ ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
២៩ ធ្នូ
ផព
00
Millwall FC
Bristol City

២៦ ធ្នូ ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
២៦ ធ្នូ
ផព
02
Watford
Millwall FC

១០ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
១០ ធ្នូ
ផព
11
Millwall FC
Wigan Athletic

៣ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
០៣ ធ្នូ
ផព
30
Sunderland AFC
Millwall FC

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
១២ វិច្ឆិកា
ផព
24
Preston North End
Millwall FC

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
00
Millwall FC
Hull City

២ វិច្ឆិកា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០២ វិច្ឆិកា
ផព
00
Birmingham City
Millwall FC

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
២៩ តុលា
ផព
10
Huddersfield Town
Millwall FC

២២ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២២ តុលា
ផព
21
Millwall FC
West Bromwich Albion

១៩ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១៩ តុលា
ផព
30
Millwall FC
Watford

១៥ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
១៥ តុលា
ផព
12
Bristol City
Millwall FC

៨ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
០៨ តុលា
ផព
20
Millwall FC
Middlesbrough FC

៥ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
០៥ តុលា
ផព
11
Rotherham United
Millwall FC

១ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
០១ តុលា
ផព
21
Blackburn Rovers
Millwall FC

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៧ កញ្ញា
ផព
21
Millwall FC
Blackpool

១៤ កញ្ញា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
១៤ កញ្ញា
ផព
02
Millwall FC
Queens Park Rangers

៣ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
០៣ កញ្ញា
ផព
20
Millwall FC
Cardiff City

៣០ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
៣០ សីហា
ផព
20
Burnley
Millwall FC

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
២៧ សីហា
ផព
01
Millwall FC
Reading FC

១៩ សីហា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
១៩ សីហា
ផព
20
Norwich City
Millwall FC

១៦ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
១៦ សីហា
ផព
22
Swansea City
Millwall FC

១៣ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
១៣ សីហា
ផព
32
Millwall FC
Coventry City

៦ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
០៦ សីហា
ផព
20
Sheffield United
Millwall FC

២ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

Round 1
០២ សីហា
ផព
10
Cambridge United
Millwall FC

៣០ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
៣០ កក្កដា
ផព
20
Millwall FC
Stoke City

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១៥:០០
00
Queens Park Rangers
Millwall FC

១៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
១៤ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Coventry City
Millwall FC

១៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
១៨ កុម្ភៈ
១២:៣០
00
Millwall FC
Sheffield United

២១ កុម្ភៈ ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
២១ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Millwall FC
Burnley

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
២៥ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Stoke City
Millwall FC

២៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
២៨ កុម្ភៈ
២០:០០
00
Luton Town
Millwall FC

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៤ មីនា
១៥:០០
00
Millwall FC
Norwich City

១១ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១១ មីនា
១៥:០០
00
Reading FC
Millwall FC

១៤ មីនា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
១៤ មីនា
១៩:៤៥
00
Millwall FC
Swansea City

១៨ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
១៨ មីនា
១៥:០០
00
Millwall FC
Huddersfield Town

១ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
០១ មេសា
១៤:០០
00
West Bromwich Albion
Millwall FC

៧ មេសា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
០៧ មេសា
១៤:០០
00
Millwall FC
Luton Town

១០ មេសា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
១០ មេសា
១៤:០០
00
Hull City
Millwall FC

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
១៥ មេសា
១៤:០០
00
Millwall FC
Preston North End

១៨ មេសា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
១៨ មេសា
១៨:៤៥
00
Millwall FC
Birmingham City

២២ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
២២ មេសា
១៤:០០
00
Wigan Athletic
Millwall FC

២៩ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
២៩ មេសា
១៤:០០
00
Blackpool
Millwall FC

៦ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
០៦ ឧសភា
១៤:០០
00
Millwall FC
Blackburn Rovers
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព