លទ្ធផល - Olympique Lyon, France (បុរស)

Olympique Lyon
Olympique Lyon

Olympique Lyon

អ្នកតាមដាន 35k

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Stade Rennais
Stade Rennais
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
AS Monaco
AS Monaco

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
RC Strasbourg
RC Strasbourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Toulouse FC
Toulouse FC
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
FC Nantes
FC Nantes

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Le Havre
Le Havre
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
AJ Auxerre
AJ Auxerre

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Lille OSC
Lille OSC
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Stade Reims
Stade Reims
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Angers SCO
Angers SCO
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Montpellier HSC
Montpellier HSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
Brest
Brest
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Toulouse FC
Toulouse FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
FC Nantes
FC Nantes
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Montpellier HSC
Montpellier HSC
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Brest
Brest

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
OGC Nice
OGC Nice
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Le Havre
Le Havre

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Lille OSC
Lille OSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
AJ Auxerre
AJ Auxerre
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Rennais
Stade Rennais

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
AS Monaco
AS Monaco
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Angers SCO
Angers SCO