តារាង - Netherlands U17, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Netherlands
Netherlands

Netherlands U17

អ្នកតាមដាន 1351

U17 European Championship - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
England
England U17
3
2
1
0
5
1
4
7
2
Switzerland
Switzerland U17
3
2
1
0
4
1
3
7
3
Croatia
Croatia U17
3
0
1
2
2
4
-2
1
4
Netherlands
Netherlands U17
3
0
1
2
2
7
-5
1

Playoffs