លទ្ធផល - Port Vale, England (បុរស)

Port Vale
Port Vale

Port Vale

អ្នកតាមដាន 883

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
ផព
00
Port Vale
Port Vale
Cambridge United
Cambridge United

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
ផព
20
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
12
Port Vale
Port Vale
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
ផព
24
Port Vale
Port Vale
Exeter City
Exeter City

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
30
Peterborough United
Peterborough United
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
ផព
00
Wigan Athletic
Wigan Athletic
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
ផព
20
Northampton Town
Northampton Town
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
ផព
20
Port Vale
Port Vale
Bristol Rovers
Bristol Rovers

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
ផព
01
Burton Albion
Burton Albion
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
ផព
02
Port Vale
Port Vale
Oxford United
Oxford United

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
00
Leyton Orient
Leyton Orient
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
12
Port Vale
Port Vale
Shrewsbury Town
Shrewsbury Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
30
Derby County
Derby County
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
22
Port Vale
Port Vale
Fleetwood Town
Fleetwood Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
02
Port Vale
Port Vale
Lincoln City
Lincoln City

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
20
Reading FC
Reading FC
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
32
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
22
Port Vale
Port Vale
Stevenage FC
Stevenage FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
01
Port Vale
Port Vale
Leyton Orient
Leyton Orient

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
30
Fleetwood Town
Fleetwood Town
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
01
Port Vale
Port Vale
Portsmouth FC
Portsmouth FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
33
Port Vale
Port Vale
Charlton Athletic
Charlton Athletic

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
21
Carlisle United
Carlisle United
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
30
Port Vale
Port Vale
Blackpool
Blackpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
23
Port Vale
Port Vale
Barnsley
Barnsley

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
11
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
32
Port Vale
Port Vale
Wigan Athletic
Wigan Athletic

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
01
Exeter City
Exeter City
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
01
Port Vale
Port Vale
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
21
Shrewsbury Town
Shrewsbury Town
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
11
Lincoln City
Lincoln City
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
12
Port Vale
Port Vale
Cheltenham Town
Cheltenham Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
01
Port Vale
Port Vale
Peterborough United
Peterborough United

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
00
Stevenage FC
Stevenage FC
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
20
Portsmouth FC
Portsmouth FC
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
30
Bristol Rovers
Bristol Rovers
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
01
Port Vale
Port Vale
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
11
Cambridge United
Cambridge United
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
23
Port Vale
Port Vale
Burton Albion
Burton Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
10
Port Vale
Port Vale
Northampton Town
Northampton Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
12
Oxford United
Oxford United
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
Port Vale
Port Vale
Carlisle United
Carlisle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
23
Charlton Athletic
Charlton Athletic
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
Blackpool
Blackpool
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Port Vale
Port Vale
Reading FC
Reading FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
70
Barnsley
Barnsley
Port Vale
Port Vale