ទាំងអស់ - Rayo Cantabria, Spain (បុរស)

Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

Rayo Cantabria

អ្នកតាមដាន 10

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
31
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
SD Compostela
SD Compostela

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
02
CD Covadonga
CD Covadonga
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
24
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Arandina CF
Arandina CF

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
01
Club Marino de Luanco
Club Marino de Luanco
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
00
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Zamora CF
Zamora CF

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
21
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Real Aviles CF
Real Aviles CF U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
22
Real Oviedo B
Real Oviedo B
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
22
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Pontevedra CF
Pontevedra CF

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
20
Coruxo FC
Coruxo FC
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
12
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
CD Guijuelo
CD Guijuelo

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
11
CD Cayon
CD Cayon
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
23
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
UP Langreo
UP Langreo

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
Real Valladolid Promesas
Real Valladolid Promesas
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
21
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
RS Gimnastica de Torrelavega
RS Gimnastica de Torrelavega

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
01
Racing Club Villalbes
Racing Club Villalbes U19
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
RC Deportivo Fabril
RC Deportivo Fabril

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
30
Ourense CF
Ourense CF
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
31
SD Compostela
SD Compostela
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
00
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
CD Covadonga
CD Covadonga

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
11
Arandina CF
Arandina CF
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
20
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Club Marino de Luanco
Club Marino de Luanco

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
10
Zamora CF
Zamora CF
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
12
Real Aviles CF
Real Aviles CF U19
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
51
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Real Oviedo B
Real Oviedo B

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
00
Pontevedra CF
Pontevedra CF
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
21
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Coruxo FC
Coruxo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
CD Guijuelo
CD Guijuelo
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
11
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
CD Cayon
CD Cayon

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
41
UP Langreo
UP Langreo
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
40
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Real Valladolid Promesas
Real Valladolid Promesas

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
03
RS Gimnastica de Torrelavega
RS Gimnastica de Torrelavega
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Racing Club Villalbes
Racing Club Villalbes U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
13
RC Deportivo Fabril
RC Deportivo Fabril
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Rayo Cantabria
Rayo Cantabria
Ourense CF
Ourense CF

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ