លទ្ធផល - SC Braga U19, Portugal (បុរស)

SC Braga
SC Braga

SC Braga U19

អ្នកតាមដាន 162

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
FC Famalicao
FC Famalicao U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
21
SC Braga
SC Braga U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
51
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
01
FC Porto
FC Porto U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
11
SC Braga
SC Braga U19
Chaves
Chaves U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
31
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
60
SC Braga
SC Braga U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
22
SC Braga
SC Braga U19
Maritimo
Maritimo U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
22
Napoli
Napoli U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
02
FC Vizela
FC Vizela U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
20
SC Braga
SC Braga U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
SC Braga
SC Braga U19
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
02
Gil Vicente
Gil Vicente U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
21
SC Braga
SC Braga U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
00
Real Madrid
Real Madrid U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
31
Boavista Porto
Boavista Porto U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
21
SC Braga
SC Braga U19
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
SC Braga
SC Braga U19
Real Madrid
Real Madrid U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
24
Chaves
Chaves U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
10
SC Braga
SC Braga U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
14
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
20
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
11
Maritimo
Maritimo U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
10
SC Braga
SC Braga U19
Napoli
Napoli U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
50
SC Braga
SC Braga U19
FC Vizela
FC Vizela U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
01
FC Famalicao
FC Famalicao U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
31
SC Braga
SC Braga U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
03
SC Braga
SC Braga U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
SC Braga
SC Braga U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
SC Braga
SC Braga U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
SC Braga
SC Braga U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
SC Braga
SC Braga U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Academico Viseu
Academico Viseu U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Sporting CP
Sporting CP U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
SC Braga
SC Braga U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
SL Benfica
SL Benfica U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
SC Braga
SC Braga U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
FC Porto
FC Porto U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
SC Braga
SC Braga U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19