ទាំងអស់ - SL Benfica U19, Portugal (បុរស)

SL Benfica
SL Benfica

SL Benfica U19

អ្នកតាមដាន 3454

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
32
SC Braga
SC Braga U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
12
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
SL Benfica
SL Benfica U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
02
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
30
SL Benfica
SL Benfica U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
10
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
21
SL Benfica
SL Benfica U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
02
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
30
SL Benfica
SL Benfica U19
Belenenses
Belenenses U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
42
FC Red Bull Salzburg
FC Red Bull Salzburg U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
01
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
73
SL Benfica
SL Benfica U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
SL Benfica
SL Benfica U19
Inter
Inter U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
02
SCU Torreense
SCU Torreense U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
40
SL Benfica
SL Benfica U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
21
Real Sociedad
Real Sociedad U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
02
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
41
SL Benfica
SL Benfica U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
12
FC Alverca
FC Alverca U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
21
SL Benfica
SL Benfica U19
Real Sociedad
Real Sociedad U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
50
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
13
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
Inter
Inter U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
22
SL Benfica
SL Benfica U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
Belenenses
Belenenses U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
SL Benfica
SL Benfica U19
FC Red Bull Salzburg
FC Red Bull Salzburg U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
12
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
25
Academico Viseu
Academico Viseu U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
SL Benfica
SL Benfica U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
30
SL Benfica
SL Benfica U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
04
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
FC Porto
FC Porto U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
SL Benfica
SL Benfica U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
SL Benfica
SL Benfica U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
SL Benfica
SL Benfica U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
SL Benfica
SL Benfica U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Academico Viseu
Academico Viseu U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19