ទាំងអស់ - Sunderland AFC, England (បុរស)

Sunderland AFC
Sunderland AFC

Sunderland AFC

អ្នកតាមដាន 16.9k

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
ផព
02
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
ផព
10
Watford
Watford
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
ផព
01
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Millwall FC
Millwall FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
ផព
01
West Bromwich Albion
West Bromwich Albion
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
ផព
00
Leeds United
Leeds United
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
ផព
00
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Bristol City
Bristol City

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
ផព
15
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
ផព
02
Cardiff City
Cardiff City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
00
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
42
Southampton
Southampton
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
01
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Leicester City
Leicester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
10
Norwich City
Norwich City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
12
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Swansea City
Swansea City

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
21
Birmingham City
Birmingham City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
10
Huddersfield Town
Huddersfield Town
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
31
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
11
Middlesbrough FC
Middlesbrough FC
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
31
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
01
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Hull City
Hull City

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
21
Ipswich Town
Ipswich Town
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
20
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Preston North End
Preston North End

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
11
Rotherham United
Rotherham United
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
01
Hull City
Hull City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
03
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Coventry City
Coventry City

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
10
Bristol City
Bristol City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
10
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Leeds United
Leeds United

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
21
Sunderland AFC
Sunderland AFC
West Bromwich Albion
West Bromwich Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Millwall FC
Millwall FC
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
12
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Huddersfield Town
Huddersfield Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
20
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
31
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
00
Swansea City
Swansea City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
31
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Norwich City
Norwich City

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
10
Leicester City
Leicester City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
21
Stoke City
Stoke City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
04
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Middlesbrough FC
Middlesbrough FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
20
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Watford
Watford

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
03
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
01
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Cardiff City
Cardiff City

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
13
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
13
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
50
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Southampton
Southampton

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
00
Coventry City
Coventry City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
21
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Rotherham United
Rotherham United

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
21
Preston North End
Preston North End
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
12
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Ipswich Town
Ipswich Town