ទាំងអស់ - Valenciennes FC, France (បុរស)

Valenciennes FC
Valenciennes FC

Valenciennes FC

អ្នកតាមដាន 594

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Aubagne FC
Aubagne FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
US Orleans
US Orleans
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
LB Châteauroux
LB Châteauroux

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
FC Rouen
FC Rouen
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
US Concarneau
US Concarneau

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
FC Versailles 78
FC Versailles 78
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
FC Villefranche Beaujolais
FC Villefranche Beaujolais

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Dijon FCO
Dijon FCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
US Boulogne
US Boulogne
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Bourg-Péronnas
Bourg-Péronnas

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Le Mans FC
Le Mans FC
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Paris 13 Atletico
Paris 13 Atletico

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
AS Nancy Lorraine
AS Nancy Lorraine
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
US Orleans
US Orleans

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
LB Châteauroux
LB Châteauroux
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
FC Rouen
FC Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
US Concarneau
US Concarneau
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
FC Versailles 78
FC Versailles 78

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
FC Villefranche Beaujolais
FC Villefranche Beaujolais
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Dijon FCO
Dijon FCO
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
US Boulogne
US Boulogne

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Bourg-Péronnas
Bourg-Péronnas
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
Paris 13 Atletico
Paris 13 Atletico
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
AS Nancy Lorraine
AS Nancy Lorraine

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Aubagne FC
Aubagne FC
Valenciennes FC
Valenciennes FC