ទាំងអស់ - VfB Stuttgart U19, Germany (បុរស)

VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

VfB Stuttgart U19

អ្នកតាមដាន 97

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
72
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
FC Bayern München
FC Bayern München U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
32
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
40
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
TSV 1860 Munich
TSV 1860 Munich U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
01
Karlsruher SC
Karlsruher SC U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
32
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
22
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
12
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
FSV Mainz
FSV Mainz U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
12
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04 U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
05
FC Augsburg
FC Augsburg U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
52
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
03
SV Sandhausen
SV Sandhausen U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
40
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
Kaiserslautern
Kaiserslautern U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
03
FC Bayern München
FC Bayern München U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
00
Greuther Furth
Greuther Furth U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
15
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
00
TSV 1860 Munich
TSV 1860 Munich U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
21
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
Karlsruher SC
Karlsruher SC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
20
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
01
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
32
FSV Mainz
FSV Mainz U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
12
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04 U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
61
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
FC Augsburg
FC Augsburg U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
03
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
20
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
SV Sandhausen
SV Sandhausen U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
14
Kaiserslautern
Kaiserslautern U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
14
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
Greuther Furth
Greuther Furth U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
02
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
23
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
RB Leipzig
RB Leipzig U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
07
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
33
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
Hamburger SV
Hamburger SV U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
20
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
SC Freiburg
SC Freiburg U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
18
Astoria Walldorf
Astoria Walldorf U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
15
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ