លទ្ធផល - Brasileiro Série A 2024, Brazil

Brasileiro Série A
Brasileiro Série A

Brasileiro Série A

អ្នកតាមដាន 228.2k

13
8

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
10
Botafogo
Botafogo
Palmeiras
Palmeiras
ផព
31
Fortaleza EC CE
Fortaleza EC CE
Vitória
Vitória

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
11
EC Juventude RS
EC Juventude RS
Atlético Mineiro
Atlético Mineiro

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
20
Palmeiras
Palmeiras
Corinthians
Corinthians

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
21
Palmeiras
Palmeiras
Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
04
Atlético Mineiro
Atlético Mineiro
Palmeiras
Palmeiras

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
21
Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino
EC Juventude RS
EC Juventude RS

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
12
Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino
Atlético Mineiro
Atlético Mineiro

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
25
Criciuma EC SC
Criciuma EC SC
Cuiaba Esporte Clube MT
Cuiaba Esporte Clube MT

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
São Paulo
São Paulo
Fluminense
Fluminense

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
Flamengo
Flamengo
Corinthians
Corinthians

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
00
São Paulo
São Paulo
Palmeiras
Palmeiras

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Botafogo
Botafogo
AC Goianiense
AC Goianiense

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
21
Flamengo
Flamengo
São Paulo
São Paulo