លទ្ធផល - Development League 2017/2018, Escocia

Development League
Development League

Development League

អ្នកតាមដាន 414

21
20

ឆាប់ៗនេះ

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ

លទ្ធផល

ផព
11
Aberdeen
Aberdeen U20
Celtic
Celtic U20
ផព
13
Ross County
Ross County U20
Celtic
Celtic U20
មើលប្រកួតទាំងអស

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
11
Aberdeen
Aberdeen U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
13
Ross County
Ross County U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
22
Aberdeen
Aberdeen U20
Hamilton Academical
Hamilton Academical U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
12
Celtic
Celtic U20
St Johnstone
St Johnstone U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
20
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20
Kilmarnock
Kilmarnock U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
00
Celtic
Celtic U20
Ross County
Ross County U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
30
St Mirren
St Mirren U20
Falkirk FC
Falkirk FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
32
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20
St Johnstone
St Johnstone U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
12
Motherwell FC
Motherwell FC U20
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
10
Motherwell FC
Motherwell FC U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
53
Dundee United
Dundee United U20
St Mirren
St Mirren U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
14
Falkirk FC
Falkirk FC U20
Hamilton Academical
Hamilton Academical U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
40
Celtic
Celtic U20
Kilmarnock
Kilmarnock U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
02
Motherwell FC
Motherwell FC U20
Dundee United
Dundee United U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
31
Hamilton Academical
Hamilton Academical U20
Hibernian
Hibernian U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
32
Hibernian
Hibernian U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
32
Motherwell FC
Motherwell FC U20
Hamilton Academical
Hamilton Academical U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
10
Celtic
Celtic U20
Partick Thistle FC
Partick Thistle FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
12
Motherwell FC
Motherwell FC U20
Ross County
Ross County U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
03
St Mirren
St Mirren U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
11
Falkirk FC
Falkirk FC U20
Ross County
Ross County U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
01
Kilmarnock
Kilmarnock U20
Hamilton Academical
Hamilton Academical U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
02
Dundee United
Dundee United U20
Dundee FC
Dundee FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
Celtic
Celtic U20
Hamilton Academical
Hamilton Academical U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
32
Dundee FC
Dundee FC U20
Hibernian
Hibernian U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
10
Kilmarnock
Kilmarnock U20
Aberdeen
Aberdeen U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
02
Falkirk FC
Falkirk FC U20
Dundee FC
Dundee FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
21
Hibernian
Hibernian U20
Ross County
Ross County U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
32
Dundee United
Dundee United U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
61
Kilmarnock
Kilmarnock U20
Falkirk FC
Falkirk FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
41
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20
Ross County
Ross County U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
03
Hamilton Academical
Hamilton Academical U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
02
Falkirk FC
Falkirk FC U20
St Johnstone
St Johnstone U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
13
St Johnstone
St Johnstone U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
51
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20
Falkirk FC
Falkirk FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
22
Dundee United
Dundee United U20
Hibernian
Hibernian U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
13
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20
Aberdeen
Aberdeen U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
Dundee FC
Dundee FC U20
Ross County
Ross County U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
42
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20
Motherwell FC
Motherwell FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
42
Ross County
Ross County U20
Falkirk FC
Falkirk FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
02
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20
Celtic
Celtic U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC U20
Dundee FC
Dundee FC U20