លទ្ធផល - Seconde Ligue 2023/2024, France

Seconde Ligue
Seconde Ligue

Seconde Ligue

អ្នកតាមដាន 173

17
26

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
22
FC Nantes
FC Nantes
US Orleans
US Orleans

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
20
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
23
RC Lens
RC Lens
FC Nantes
FC Nantes
ផព
23
R. Aveyron
R. Aveyron
RC Strasbourg
RC Strasbourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
13
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
21
R. Aveyron
R. Aveyron
Montauban FC
Montauban FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
13
Albi Marssac Tarn Football
Albi Marssac Tarn Football
RC Strasbourg
RC Strasbourg