តារាង - U17 World Cup 2019, International Youth

U17 World Cup
U17 World Cup

U17 World Cup

អ្នកតាមដាន 23k

26
18
Piala Dunia U-17 - Group A
លេង
+/-
ពសរ
1
Brasil
Brasil U17
3
8
9
2
Angola
Angola U17
3
0
6
3
Selandia Baru
Selandia Baru U17
3
-3
3
4
Kanada
Kanada U17
3
-5
0

Playoffs
Piala Dunia U-17 - Group B
លេង
+/-
ពសរ
1
Nigeria
Nigeria U17
3
2
6
2
Ekuador
Ekuador U17
3
1
6
3
Australia
Australia U17
3
0
4
4
Hungaria
Hungaria U17
3
-3
1

Playoffs
Piala Dunia U-17 - Group C
លេង
+/-
ពសរ
1
Prancis
Prancis U17
3
6
9
2
Republik Korea
Republik Korea U17
3
0
6
3
Chili
Chili U17
3
-1
3
4
Haiti
Haiti U17
3
-5
0

Playoffs
Piala Dunia U-17 - Group D
លេង
+/-
ពសរ
1
Jepang
Jepang U17
3
4
7
2
Senegal
Senegal U17
3
4
6
3
Belanda
Belanda U17
3
-1
3
4
Amerika Serikat
Amerika Serikat U17
3
-7
1

Playoffs
Piala Dunia U-17 - Group E
លេង
+/-
ពសរ
1
Spanyol
Spanyol U17
3
6
7
2
Argentina
Argentina U17
3
4
7
3
Tajikistan
Tajikistan U17
3
-5
3
4
Kamerun
Kamerun U17
3
-5
0

Playoffs
Piala Dunia U-17 - Group F
លេង
+/-
ពសរ
1
Paraguay
Paraguay U17
3
8
7
2
Italia
Italia U17
3
5
6
3
Meksiko
Meksiko U17
3
7
4
4
Kepulauan Solomon
Kepulauan Solomon U17
3
-20
0

Playoffs
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព