ស្ថិតិ - U23 AFC Asian Cup 2022, Internacional juvenil

U23 AFC Asian Cup
U23 AFC Asian Cup

U23 AFC Asian Cup

អ្នកតាមដាន 5249

1
19

ពិន្ទុខ្ពស់

Cho Young-wookRepublic of Korea
Cho Young-wook
Korea Republic U23
3
Suphanat MueantaThailand
Suphanat Mueanta
Thailand U23
3
Jasurbek JaloliddinovUzbekistan
Jasurbek Jaloliddinov
Uzbekistan U23
3
Yuito SuzukiJapan
Yuito Suzuki
Japan U23
3
Ayman YahyaSaudi Arabia
Ayman Yahya
Saudi Arabia U23
3
Feras Al BrikanSaudi Arabia
Feras Al Brikan
Saudi Arabia U23
2
Wakaa Ramadhan JumaahIraq
Wakaa Ramadhan Jumaah
Iraq U23
2
Mohammad Abdel-Motalib AburiziqJordan
Mohammad Abdel-Motalib Aburiziq
Jordan U23
2
Mao HosoyaJapan
Mao Hosoya
Japan U23
2
Ulugbek KhoshimovUzbekistan
Ulugbek Khoshimov
Uzbekistan U23
2

ទាត់ជំនួយ

Feras Al BrikanSaudiarabien
Feras Al Brikan
Saudiarabien U23
2
Moamel Abdulridha OgailiIrak
Moamel Abdulridha Ogaili
Irak U23
2
Takashi UchinoJapan
Takashi Uchino
Japan U23
2
Mostafa Taerk MashaalQatar
Mostafa Taerk Mashaal
Qatar U23
2
Tuan Tai PhanVietnam
Tuan Tai Phan
Vietnam U23
2
Diyor KholmatovUzbekistan
Diyor Kholmatov
Uzbekistan U23
2
Korawich TasaThailand
Korawich Tasa
Thailand U23
1
Oh Se-HunSydkorea
Oh Se-Hun
Sydkorea U23
1
Cho Young-wookSydkorea
Cho Young-wook
Sydkorea U23
1
Nicholas MickelsonThailand
Nicholas Mickelson
Thailand U23
1

តែតបាល់បញ្ចូលទី

Mohammad Abdel-Motalib AburiziqJordan
Mohammad Abdel-Motalib Aburiziq
Jordan U23
2
Feras Al BrikanSaudi Arabia
Feras Al Brikan
Saudi Arabia U23
1
Suphanat MueantaThailand
Suphanat Mueanta
Thailand U23
1
Manh Dung NhamVietnam
Manh Dung Nham
Vietnam U23
1
Mao HosoyaJapan
Mao Hosoya
Japan U23
1
Myradov BegenchmyratTurkmenistan
Myradov Begenchmyrat
Turkmenistan U23
1
Otabek JurakozievUzbekistan
Otabek Jurakoziev
Uzbekistan U23
1
Sang-min LeeRepublic of Korea
Sang-min Lee
Korea Republic U23
1
Osama Al-TayryQatar
Osama Al-Tayry
Qatar U23
1
Mohammed Al-BaqirIraq
Mohammed Al-Baqir
Iraq U23
1

បាល់ពិន័យបញ្ចូលទី

Ramy NajjarineAustralia
Ramy Najjarine
Australia U23
1
Wakaa Ramadhan JumaahIraq
Wakaa Ramadhan Jumaah
Iraq U23
1
Saud AbdulhamidSaudi Arabia
Saud Abdulhamid
Saudi Arabia U23
1
Jasurbek JaloliddinovUzbekistan
Jasurbek Jaloliddinov
Uzbekistan U23
1
Mansoor Saeed Al-MenhaliUnited Arab Emirates
Mansoor Saeed Al-Menhali
United Arab Emirates U23
1
Ulugbek KhoshimovUzbekistan
Ulugbek Khoshimov
Uzbekistan U23
1
Abdullah Haji RadfSaudi Arabia
Abdullah Haji Radf
Saudi Arabia U23
1
Sapargulyyev ArzuvgulyTurkmenistan
Sapargulyyev Arzuvguly
Turkmenistan U23
1

ស៊ុតបាល់ចូលទីខ្លួន

Kai TrewinAustralia
Kai Trewin
Australia U23
1
Yousef Aymen HafezCatar
Yousef Aymen Hafez
Catar U23
1
Orazov OrazTurkmenistán
Orazov Oraz
Turkmenistán U23
1
Hussein AmmarIrak
Hussein Ammar
Irak U23
1

ស៊ុតមិនចំទី

Jasurbek JaloliddinovUzbekistan
Jasurbek Jaloliddinov
Uzbekistan U23
8
Ramy NajjarineAustralia
Ramy Najjarine
Australia U23
6
Sang-bin JeongRepublic of Korea
Sang-bin Jeong
Korea Republic U23
6
Oh Se-HunRepublic of Korea
Oh Se-Hun
Korea Republic U23
5
Ekanit PanyaThailand
Ekanit Panya
Thailand U23
5
Manh Dung NhamVietnam
Manh Dung Nham
Vietnam U23
5
Wakaa Ramadhan JumaahIraq
Wakaa Ramadhan Jumaah
Iraq U23
5
Muhammad Mukhairi Ajmal Bin MahadiMalaysia
Muhammad Mukhairi Ajmal Bin Mahadi
Malaysia U23
5
Amir Ali SadeghiIran
Amir Ali Sadeghi
Iran U23
5
Hasan Abdulkareem SayyidIraq
Hasan Abdulkareem Sayyid
Iraq U23
4

ស៊ុតចំទី

Jasurbek JaloliddinovUzbekistan
Jasurbek Jaloliddinov
Uzbekistan U23
7
Norchaev KhuisainUzbekistan
Norchaev Khuisain
Uzbekistan U23
7
Wakaa Ramadhan JumaahIraq
Wakaa Ramadhan Jumaah
Iraq U23
6
Turki AlammarSaudi Arabia
Turki Alammar
Saudi Arabia U23
5
Ramy NajjarineAustralia
Ramy Najjarine
Australia U23
4
Suphanat MueantaThailand
Suphanat Mueanta
Thailand U23
4
Mao HosoyaJapan
Mao Hosoya
Japan U23
4
Yuito SuzukiJapan
Yuito Suzuki
Japan U23
4
Amir Ali SadeghiIran
Amir Ali Sadeghi
Iran U23
4
Ayman YahyaSaudi Arabia
Ayman Yahya
Saudi Arabia U23
4
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព