តារាង - U23 AFC Asian Cup 2022, International Youth

U23 AFC Asian Cup
U23 AFC Asian Cup

U23 AFC Asian Cup

អ្នកតាមដាន 5247

1
19
U23 AFC Asian Cup - Grupo A
លេង
+/-
ពសរ
1
Uzbekistán
Uzbekistán U23
3
7
7
2
Turkmenistán
Turkmenistán U23
3
0
4
3
Irán
Irán U23
3
-1
2
4
Catar
Catar U23
3
-6
2

Eliminatorias
U23 AFC Asian Cup - Grupo B
លេង
+/-
ពសរ
1
Australia
Australia U23
3
3
7
2
Irak
Irak U23
3
2
5
3
Jordania
Jordania U23
3
0
4
4
Kuwait
Kuwait U23
3
-5
0

Eliminatorias
U23 AFC Asian Cup - Grupo C
លេង
+/-
ពសរ
1
Corea del Sur
Corea del Sur U23
3
4
7
2
Vietnam
Vietnam U23
3
2
5
3
Tailandia
Tailandia U23
3
2
4
4
Malasia
Malasia U23
3
-8
0

Eliminatorias
U23 AFC Asian Cup - Grupo D
លេង
+/-
ពសរ
1
Arabia Saudita
Arabia Saudita U23
3
7
7
2
Japón
Japón U23
3
4
7
3
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos U23
3
-1
3
4
Tayikistán
Tayikistán U23
3
-10
0

Eliminatorias
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព