ស្ថិតិ Netherlands U17 - France U17 (1-3), U17 WC 2019, International Youth

កម្មសិទ្ធិ

49%
51%

ស៊ុត

7
9

ស៊ុតចំទី

5
6

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
5

ហ្វីឃីក

10
5

ជំហរក្រៅល្បែង

1
2

បោះបាល់

16
18

រក្សាទុក

3
4
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 WC
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
France
France U17
Netherlands
Netherlands U17