ស្ថិតិ Huddersfield Town - Wigan Athletic (0-2), Championship 2020, Angleterre

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
182.3 cm
182.2 cm
អាយុមធ្យម
25.7 ឆ្នាំ
25.5 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Wigan Athletic
Wigan Athletic
Huddersfield Town
Huddersfield Town
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព