ក្រុមដំបូង Huddersfield Town - Wigan Athletic (0-2), Championship 2020, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២០-០៦-២០ ១៤:០០
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
182.1 cm
182.2 cm
អាយុមធ្យម
25.6 ឆ្នាំ
25.4 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៤ ធ្នូ
ផព
11
Wigan Athletic
Huddersfield Town
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព