ស្ថិតិ Everton - Liverpool (2-2), Premier League 2020, Inglaterra

កម្មសិទ្ធិ

42%
58%

ស៊ុត

10
15

ស៊ុតចំទី

5
8

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
5

ហ្វីឃីក

12
17

ជំហរក្រៅល្បែង

2
3

បោះបាល់

15
15

រក្សាទុក

6
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Michael Oliver
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.7 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
25.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
Jurgen Klopp
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
ផព
10
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ផព
52
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ផព
00
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
ផព
10
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព