ស្ថិតិ Everton - Liverpool (2-2), Premier League 2020, England

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

42%
58%

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
5

ជំហរក្រៅល្បែង

2
3

ហ្វីឃីក

12
17

បោះបាល់

15
15
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

5
7

ស៊ុតចំទី

5
8
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

6
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Michael Oliver
កំពស់មធ្យម
185.2 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
27 ឆ្នាំ
24.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
Jurgen Klopp
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
ផព
10
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ផព
52
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ផព
00
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
ផព
10
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton