ស្ថិតិ Everton - Liverpool (2-2), Premier League 2020, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២០-១០-១៧ ១១:៣០
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Michael Oliver
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.7 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
Jurgen Klopp
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២១ មិថុនា
ផព
00
Everton
Liverpool
០៥ មករា
ផព
10
Liverpool
Everton
០៤ ធ្នូ
ផព
52
Liverpool
Everton
០៣ មីនា
ផព
00
Everton
Liverpool
០២ ធ្នូ
ផព
10
Liverpool
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព