វីដេអូ Southampton - Everton (2-0), Premier League 2020, Inglaterra

ហាយឡាយ
ហាយឡាយ
- youtube.com
EVERTON IN TRAINING
EVERTON IN TRAINING
- youtube.com
SOUTHAMPTON V EVERTON LIVE PRESS CONFERENCE | CARLO ANCELOTTI PREVIEWS PREMIER LEAGUE MW6
SOUTHAMPTON V EVERTON LIVE PRESS CONFERENCE | CARLO ANCELOTTI PREVIEWS PREMIER LEAGUE MW6
- youtube.com
PRESS CONFERENCE: Ralph Hasenhüttl previews Everton test
PRESS CONFERENCE: Ralph Hasenhüttl previews Everton test
- youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
St. Mary's Stadium
ឣជកណ
Kevin Friend
កំពស់មធ្យម
181.5 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
24.6 ឆ្នាំ
26.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Ralph Hasenhuttl
Carlo Ancelotti
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ផព
12
Southampton
Southampton
Everton
Everton
ផព
21
Southampton
Southampton
Everton
Everton
ព/ន
11
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ផព
21
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព