តារាង Southampton - Everton (2-0), Premier League 2020, Inglaterra

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
St. Mary's Stadium
ឣជកណ
Kevin Friend
កំពស់មធ្យម
181.5 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
24.6 ឆ្នាំ
26.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Ralph Hasenhuttl
Carlo Ancelotti
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ផព
12
Southampton
Southampton
Everton
Everton
ផព
21
Southampton
Southampton
Everton
Everton
ព/ន
11
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ផព
21
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព