ស្ថិតិ Japan - Vietnam (1-1), WC QF, Asia 2022, International

Japan
Japan
1-1
ផព
Vietnam
Vietnam

កម្មសិទ្ធិ

68%
32%

ស៊ុត

17
1

ស៊ុតចំទី

6
1

ទាត់បាល់ជ្រុង

6
2

ហ្វីឃីក

9
17

ជំហរក្រៅល្បែង

3
1

បោះបាល់

21
14

រក្សាទុក

0
5
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
ឣជកណ
Ilgiz Tantashev
កំពស់មធ្យម
181 cm
176.1 cm
អាយុមធ្យម
26.4 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Hajime Moriyasu
Park Hang Seo
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Vietnam
Vietnam
Japan
Japan
ផព
01
Vietnam
Vietnam
Japan
Japan