តារាង Japan - Vietnam (1-1), WC QF, Asia 2022, International

Japan
Japan
1-1
ផព
Vietnam
Vietnam
WC QF, Asia - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Saudi Arabia
Saudi Arabia
10
7
2
1
12
6
6
23
2
Japan
Japan
10
7
1
2
12
4
8
22
3
Australia
Australia
10
4
3
3
15
9
6
15
4
Oman
Oman
10
4
2
4
11
10
1
14
5
China PR
China PR
10
1
3
6
9
19
-10
6
6
Vietnam
Vietnam
10
1
1
8
8
19
-11
4

Qualified
Qualification playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
ឣជកណ
Ilgiz Tantashev
កំពស់មធ្យម
180.5 cm
175.5 cm
អាយុមធ្យម
25.9 ឆ្នាំ
24.9 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Hajime Moriyasu
Park Hang Seo
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Vietnam
Vietnam
Japan
Japan
ផព
01
Vietnam
Vietnam
Japan
Japan