តារាង CD Nacional Madeira U19 - Academica de Coimbra U19 (5-1), U19 Campeonato Nacional 2022, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
32
CD Nacional Madeira
CD Nacional Madeira U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
ផព
20
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
CD Nacional Madeira
CD Nacional Madeira U19