វីដេអូ Cardiff City - Burnley (1-1), Championship 2022, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១០-០១ ១៤:០០
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
18 508
ពហុ/កដ
Cardiff City Stadium
ឣជកណ
Gavin Ward
កំពស់មធ្យម
180.5 cm
173.5 cm
អាយុមធ្យម
24.3 ឆ្នាំ
24.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Mark Hudson
Vincent Kompany
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៣ មេសា
ផព
20
Burnley
Cardiff City
៣០ កញ្ញា
ផព
12
Cardiff City
Burnley
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព