ក្រុមដំបូង Cardiff City - Burnley (1-1), Championship 2022, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

9
1
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១០-០១ ១៤:០០
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Cardiff City Stadium
ឣជកណ
Gavin Ward
គ្រប់គ្រង
Mark Hudson
Vincent Kompany
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៣ មេសា
ផព
20
Burnley
Cardiff City
៣០ កញ្ញា
ផព
12
Cardiff City
Burnley
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព