វីដេអូ Rotherham United - Bristol City (1-3), Championship 2022, England

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
10 167
ពហុ/កដ
AESSEAL New York Stadium
ឣជកណ
Samuel Barrott
កំពស់មធ្យម
182.1 cm
181 cm
អាយុមធ្យម
26 ឆ្នាំ
24.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Matthew Taylor
Nigel Pearson
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
02
Bristol City
Bristol City
Rotherham United
Rotherham United
ផព
20
Rotherham United
Rotherham United
Bristol City
Bristol City
ផព
10
Bristol City
Bristol City
Rotherham United
Rotherham United
ផព
00
Rotherham United
Rotherham United
Bristol City
Bristol City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព