ក្រុមដំបូង Rotherham United - Bristol City (1-3), Championship 2022, England

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១២-១០ ១២:៣០
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
10 167
ពហុ/កដ
AESSEAL New York Stadium
ឣជកណ
Samuel Barrott
កំពស់មធ្យម
182.2 cm
181 cm
អាយុមធ្យម
26.5 ឆ្នាំ
24.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Matthew Taylor
Nigel Pearson
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២០ មីនា
ផព
02
Bristol City
Rotherham United
១២ ធ្នូ
ផព
20
Rotherham United
Bristol City
២៩ ធ្នូ
ផព
10
Bristol City
Rotherham United
០៣ តុលា
ផព
00
Rotherham United
Bristol City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព