ក្រុមដំបូង Academica de Coimbra U19 - CD Nacional Madeira U19 (0-1), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
02
CD Nacional Madeira
CD Nacional Madeira U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
ផព
31
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
CD Nacional Madeira
CD Nacional Madeira U19
ផព
31
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
CD Nacional Madeira
CD Nacional Madeira U19
ផព
51
CD Nacional Madeira
CD Nacional Madeira U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
ផព
32
CD Nacional Madeira
CD Nacional Madeira U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19