តារាង SCU Torreense U19 - Maritimo U19 (0-0), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
13
Maritimo
Maritimo U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19
ផព
01
SCU Torreense
SCU Torreense U19
Maritimo
Maritimo U19