ស្ថិតិ SCU Torreense U19 - Maritimo U19 (0-0), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
13
Maritimo
Maritimo U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19
ផព
01
SCU Torreense
SCU Torreense U19
Maritimo
Maritimo U19