តារាង India - Lebanon (0-0), Intercontinental Cup 2023, International

India
India
0-0
ផព
Lebanon
Lebanon
Intercontinental Cup
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
India
India
3
2
1
0
3
0
3
7
2
Lebanon
Lebanon
3
1
2
0
3
1
2
5
3
Vanuatu
Vanuatu
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Mongolia
Mongolia
3
0
1
2
0
3
-3
1

Playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Intercontinental Cup
កំពស់មធ្យម
178 cm
181 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
28.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Igor Stimac
Aleksandar Ilic
សំណុ