ក្រុមដំបូង India - Lebanon (0-0), Intercontinental Cup 2023, International

India
India
0-0
ផព
Lebanon
Lebanon
ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Intercontinental Cup
កំពស់មធ្យម
178 cm
180.9 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
28.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Igor Stimac
Aleksandar Ilic
សំណុ