តារាង Lebanon - Maldives (1-0), SAFF Championship 2023, International

SAFF Championship - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Lebanon
Lebanon
3
3
0
0
7
1
6
9
2
Bangladesh
Bangladesh
3
2
0
1
6
4
2
6
3
Maldives
Maldives
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
Bhutan
Bhutan
3
0
0
3
2
9
-7
0

Playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
SAFF Championship
អាយុមធ្យម
28.7 ឆ្នាំ
27.4 ឆ្នាំ
សំណុ