ស្ថិតិ Lebanon - Maldives (1-0), SAFF Championship 2023, International

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
6
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
SAFF Championship
អាយុមធ្យម
29.5 ឆ្នាំ
27.4 ឆ្នាំ
សំណុ