ស្ថិតិ FC Alverca U19 - Sporting CP U19 (1-1), U19 Campeonato Nacional 2019, Portugal

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
14
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
32
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19
ផព
01
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
00
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19