ស្ថិតិ Everton - Southampton (2-1), Premier League 2018, England

កម្មសិទ្ធិ

58%
42%

ស៊ុត

9
8

ស៊ុតចំទី

7
3

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
5

ហ្វីឃីក

23
9

ជំហរក្រៅល្បែង

2
2

បោះបាល់

20
27

រក្សាទុក

2
5
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
38 601
កំពស់មធ្យម
185.3 cm
180 cm
អាយុមធ្យម
26.7 ឆ្នាំ
23.9 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ផព
41
Southampton
Southampton
Everton
Everton