ក្រុមដំបូង Everton - Southampton (2-1), Premier League 2018, England

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
38 601
កំពស់មធ្យម
185.3 cm
181.8 cm
អាយុមធ្យម
26.5 ឆ្នាំ
24.8 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ផព
41
Southampton
Southampton
Everton
Everton