វីដេអូ Aston Villa - Liverpool (3-3), Premier League 2024, England

DURAN DOUBLE RESCUES A POINT FOR VILLA | Aston Villa 3-3 Liverpool
DURAN DOUBLE RESCUES A POINT FOR VILLA | Aston Villa 3-3 Liverpool
- youtube.com
Extended HLs: Aston Villa v. Liverpool MWK 37
- nbcsports.com
Duran’s brace puts Villa level at 3-3 v. Liverpool
- nbcsports.com
Duran pulls one back for Aston Villa v. Liverpool
- nbcsports.com
Quansah heads Liverpool 3-1 in front of Villa
- nbcsports.com
Gakpo taps Liverpool 2-1 in front of Aston Villa
- nbcsports.com
Tielemans drills Aston Villa level v. Liverpool
- nbcsports.com
Martinez’s howler gives Liverpool lead v. Villa
- nbcsports.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
42 241
ពហុ/កដ
Villa Park
ឣជកណ
Simon Hooper
កំពស់មធ្យម
183.3 cm
183.6 cm
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Unai Emery
Jurgen Klopp
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
30
Liverpool
Liverpool
Aston Villa
Aston Villa
ផព
11
Liverpool
Liverpool
Aston Villa
Aston Villa
ផព
13
Aston Villa
Aston Villa
Liverpool
Liverpool
ផព
12
Aston Villa
Aston Villa
Liverpool
Liverpool
ផព
10
Liverpool
Liverpool
Aston Villa
Aston Villa