ក្រុមដំបូង Belenenses U19 - Vilafranquense U19 (0-2), U19 Campeonato Nacional 2021, Portugal

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
ពហុ/កដ
Campo Major Baptsta da Silva
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
21
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
15
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19