តារាង Belenenses U19 - Vilafranquense U19 (3-0), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19
ផព
11
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
21
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
31
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19
ផព
10
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19