តារាង Boavista Porto U19 - Anadia FC U19 (2-1), U19 Campeonato Nacional 2022, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ