ក្រុមដំបូង Borussia Dortmund - Real Madrid (0-2), UEFA Champions League 2024, International Clubs

មិនមាន Real Madrid

Jesus VallejoSpain
Jesus Vallejo
Hamstring strain
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Champions League
អ្នកចូលរួម
86 212
ពហុ/កដ
Wembley Stadium
ឣជកណ
Slavko Vinčić
កំពស់មធ្យម
185.4 cm
181.1 cm
អាយុមធ្យម
23.2 ឆ្នាំ
25.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Edin Terzic
Carlo Ancelotti
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
32
Real Madrid
Real Madrid
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
ផព
13
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Real Madrid
Real Madrid