ក្រុមដំបូង Burnley - Bristol City (2-1), Championship 2022, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

1
1
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៩-១៧ ១៤:០០
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Turf Moor
ឣជកណ
Oliver Langford
កំពស់មធ្យម
180.4 cm
181.7 cm
អាយុមធ្យម
24.2 ឆ្នាំ
24.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Vincent Kompany
Nigel Pearson
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព